loader

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

 1. Homepage
 2. Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Oples.nl: Handelsnaam Oples.nl  onder Regulus Coaching & Consultancy gevestigd te Wezep, aan de Industrieweg 2, opererend in Nederland onder btw-nummer:, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69438935
 2. Platform: het online platform dat Oples.nl aanbiedt via de website Oples.nl en alle subdomeinen die daarbij horen.
 3. Diensten: diensten die via oples.nl aangeboden kunnen worden. Bijvoorbeeld, maar niet uitputtend: cursus, les, workshop, webinar, masterclass
 4. Aanbieder(s): een particulier of bedrijf die of dat zich heeft ingeschreven op het platform om een dienst zoals hierboven beschreven via Oples.nl aan te bieden.
 5. Klant: persoon die zich heeft ingeschreven op het platform om een aangeboden dienst af te nemen.
 6. Bezoeker: persoon die platform bezoekt

 

Artikel 2 – Algemene voorwaarden voor alle bezoekers en/of gebruikers

 1. Op de handelsnaam, het logo, het (website)design en de beschikbaar gestelde bestanden van Oples.nl zijn alle rechten voorbehouden.
 2. Hoewel Oples.nl zorgvuldigheid betracht, is het mogelijk dat er onjuiste informatie op de website wordt weergegeven. Aan informatie weergegeven op de website kunnen geen rechten ontleend worden.
 3. Bij het aanmaken van een profiel gaat de Klant / Aanbieder ermee akkoord dat bezoekers inzicht hebben in de informatie die wordt ingevuld.
 4. Oples.nl zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden omschreven in het Privacybeleid.
 5. De prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW.
 6. Bij vragen en/of opmerkingen kan elke bezoeker, klant of aanbieder terecht op het algemeen e-mailadres info@oples.nl .
 7. Oples.nl is bevoegd om eenzijdig de algemene voorwaarden aan te passen. Hierbij zal Oples.nl de huidige gebruikers op de hoogte stellen op het moment van een wijziging.
 8. Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.
 9. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Aanbieder en / of klant wordt door Oples.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 – Aanbieding en overeenkomst

 1. Elk aanbod op Oples.nl van de Aanbieder is vrijblijvend en wordt gedaan voor rekening en risico van de Aanbieder. De Aanbieder is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen zolang er geen overeenkomst is ontstaan.
 2. Het aanbod bevat een zo volledige en nauwkeurige omschrijving als mogelijk van de aangeboden Diensten.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 4. Indien de Klant het aanbod heeft aanvaard, bevestigt de Aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Aanbieder is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 5. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Diensten niet verhoogd.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Aanbieder niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 4 – De Dienst

 1. Enige afbeeldingen, specificaties of andere gegevens in het aanbod zijn indicatief en opgegeven door Aanbieder, afwijkingen in afbeeldingen of omschrijvingen kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst.
 2. nl is op geen enkele wijze betrokken bij ontwikkeling, samenstelling, uitvoering of anderszins van de Diensten. Oples.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de Diensten die door Aanbieder worden aangeboden. Een door de Aanbieder verstrekte garantie of gemaakte afspraak kan nimmer gelden jegens Oples.nl, hiervoor dient Klant zich te melden tot diegene die de garantie heeft afgegeven.
 3. nl is niet verantwoordelijk voor de (correcte) nakoming van de overeenkomst gesloten tussen Klant en Aanbieder noch voor de opgegeven specificaties of andere eigenschappen van de Dienst. Ook is Oples.nl niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, daden of nalatigheden van Aanbieder of Klant en zal dan ook geenszins gehouden zijn enige schade te vergoeden anders dan bij opzet of grove nalatigheid. In het laatste geval zal een uitkering echter nooit meer bedragen dan de waarde van de specifieke overeenkomst met een maximum van 500 euro.

 

Artikel 3 – Algemene voorwaarden voor de Aanbieder

 1. Door middel van het plaatsen van advertenties kunnen Aanbieders hun Diensten aanbieden.
 2. Advertenties en de hierin aangeboden Diensten dienen direct of indirect verband te houden met lesactiviteiten zulks ter beoordeling van Oples.nl.
 3. Aanbieder is niet in dienst bij Oples.nl. Oples.nl is daarmee niet verantwoordelijk voor het afdragen van de loonheffing. De vergoeding die de tutor ontvangt zal zelf moeten worden aangegeven bij de belastingdienst. Dit zal door de belastingdienst worden gezien als “inkomsten uit overig werk”. Daarbij is Oples.nl verplicht om de vergoeding die aan de aanbieder betaald is door te geven aan de belastingdienst.
 4. Iedere Aanbieder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de aangeboden Diensten overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Oples.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Dienst.
 5. Oples.nl stelt zich niet verantwoordelijk voor gedragingen en/of uitingen die de Aanbieder naar voren brengt. Zij zal de gedragingen en/of uitingen van de Aanbieder slechts op een juiste manier proberen te beïnvloeden.
 6. Het staat Oples.nl vrij iedere nieuwe dienst of bewerking daarvan indien nodig pas na goedkeuring te tonen. Als maatstaf gelden hiervoor de algemene voorwaarden voor zover deze hierop betrekking hebben.
 7. Het is uitdrukkelijk verboden diensten op Oples.nl te plaatsen waarvan de inhoud in strijd is met de spelregels, de werkelijkheid of de algemene voorwaarden.
 8. Oples.nl behoudt zich het recht voor om zonder berichtgeving of opgave van redenen afbeeldingen en teksten van advertenties, berichten of reacties in te korten, te wijzigen of te verwijderen.
 9. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:
  ● de Dienst is in een verkeerde categorie geplaatst;
  ● de Dienst maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
  ● de Dienst zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
  ● de Dienst is in meer dan 1 rubriek of anderszins dubbel geplaatst;
  ● de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)pornografisch materiaal of is anderszins onrechtmatig;
  ● de advertenties is volgens Oples.nl anderszins aanstootgevend;
  ● de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een andere onderneming dan waar zij voor bedoeld is;
  ● de advertenties is niet opgesteld volgens de door Oples.nl opgestelde richtlijnen;
  ● de advertentie is afkomstig van een accounthouder die niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 10. Oples.nl heeft het recht advertenties te verwijderen of te weigeren die:
  ● in strijd zijn met de spelregels, de werkelijkheid of de algemene voorwaarden;
  ● niet overeenkomen met de doelstelling van Oples.nl of schadelijk kunnen zijn voor de doelstelling van Oples.nl;
  ● verwijzen naar diensten redelijkerwijs niet geleverd kunnen worden;
  ● in strijd kunnen zijn met het eigen belang van Oples.nl;
  ● in strijd zijn met het nederlands recht.
 11. Oples.nl bemiddelt tussen vraag naar en aanbod van Diensten. Oples.nl is echter nimmer partij bij een onderlinge overeenkomst die gesloten wordt tussen klanten van deze website. Oples kan dan ook nimmer tot nakoming van de overeenkomst worden gehouden.
 12. Oples.nl is in geen geval aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade die wordt veroorzaakt door de Aanbieder aan personen en/of materialen tijdens het geven van een Dienst.
 13. Wanneer een Aanbieder de door Oples.nl  van toepassing verklaarde regels heeft overtreden, zal deze Aanbieder van het platform verwijderd kunnen worden. Dit kan met of zonder een waarschuwing vanuit Oples.nl
 14. Mocht de Aanbieder de aangeboden Dienst niet kunnen verzorgen, dan dient er ten eerste met de Klant een alternatieve datum gezocht te worden. Wordt er geen mogelijke datum gevonden worden en annuleert de Aanbieder hierdoor de les dan dient deze dit aan te geven via de agenda van Oples.nl en zal het overeengekomen tarief niet worden uitbetaald.
 15. Oples.nl zal Aanbieder wekelijks een vergoeding in rekening brengen op basis van de ingeboekte en daadwerkelijk uitgevoerde diensten. De vergoeding zal binnen 14 dagen na het verstrijken van de week waarin de Diensten zijn geleverd worden overgemaakt.

 

Artikel 4 – Algemene voorwaarden voor de Klant

 1. De Klant is op de hoogte dat Aanbieders hun diensten aanbieden via Oples.nl en niet in dienst van Oples.nl. Er is dus geen sprake van een arbeidsrelatie. Oples.nl is hierdoor niet verantwoordelijk voor de inhoud van de dienst en kan geen garantie bieden voor de kwaliteit van de door de aanbieder gegeven dienst.
 2. De betaling van de Dienst(en) dient direct via IDEAL te worden voldaan aan Oples.nl.
 3. Annulering
  Kan de Klant onverhoopt niet op de afgesproken datum, dan dient de Klant met de Aanbieder te kijken naar een alternatieve datum. Mocht dit niet lukken dan dient de Klant de Dienst te annuleren.
  De Klant heeft recht op restitutie van het betaalde bedrag als de Dienst 48 uur, voor de door de Klant met de Aanbieder afgesproken datum en tijd wordt geannuleerd en dus nog niet heeft plaatsgevonden. In het geval van de diensten cursus, workshop of masterclass geldt een termijn van 7 werkdagen.
  In het geval dat de Dienst een les betreft kan de Klant tot 24 uur voorafgaand aan de overeengekomen aanvangstijd van de betreffende les annuleren. In het geval van een cursus, workshop of masterclass is annuleren mogelijk tot 7 dagen voorafgaand aan de overeengekomen aanvang van de betreffende Dienst. In voorkomend geval heeft de Klant recht op restitutie van de kosten van de betreffende dienst. Oples.nl is alsdan gerechtigd wel de administratiekosten in te houden.
  Indien de Klant niet uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een een les of uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan een cursus/workshop/masterclass annuleert, heeft de Klant geen recht op restitutie van het betaalde bedrag. Restitutie van het betaalde bedrag is mogelijk wanneer er overeenstemming is over de annulering binnen 24 uur tussen de Klant en Aanbieder.
 4. De Klant heeft geen recht op restitutie van het vooraf betaalde bedrag, in het geval dat de Dienst niet naar tevredenheid is verlopen. Wel kunnen toekomstige lessen geannuleerd worden.
 5. Ontbinden
  a) Bij levering van diensten aan een Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft deze de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  b) Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Klant zich richten naar de door Oples.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  c) Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Oples.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
  d) Het herroepingsrecht van de Klant is uitgesloten voor de volgende Diensten:
  – die door Oples.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  – die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  – die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  e) Het herroepingsrecht van de Klant is uitgesloten voor Diensten waarvan de aanvang van de Dienst in overleg met de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. Alsdan geldt het bepaalde in artikel 4 onder lid 3.
 6. Oples.nl is in geen geval aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade die wordt aangebracht door de Klanten aan personen en/of materialen tijdens de afname van een Dienst gesteld.
 7. Wanneer een Klant een klacht heeft over zaken omtrent de aanbieder zoals het gedrag, wordt er verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Oples.nl. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens. Deze klacht zal direct in behandeling worden genomen.
 8. Wanneer een klant een Klacht heeft over zaken omtrent Oples.nl, wordt er verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens. Deze klacht zal direct in behandeling worden genomen.
 9. Het is Oples.nl toegestaan administratiekosten in rekening te brengen

Mocht je na het lezen van onze algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Je kan via e-mail (info@oples.nl).

BIJLAGE 1             Formulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

 

Oples.nl

Industrieweg 2

8091 AZ Wezep

 

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst wil herroepen. Het betreft hier de volgende overeenkomst:

 • Dienst:
 • datum:
 • omschrijving
 • Naam:
 • Adres:

 

 

Privacyverklaring

Oples.nl is gevestigd aan Industrieweg 2 te Wezep. Oples.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacystatement is van toepassing op de diensten van Oples.nl. Op deze site staan ook links naar andere site en bronnen.

Oples.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerken persoonsgegevens

 1. Bezoek op website

Wanneer je onze website bezoekt dan analyseren we jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

2. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief dan verwerken wij deze gegevens van jou:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

Bewaartermijn

Zolang jij onze nieuwsbrief wilt ontvangen bewaren wij bovenstaande gegevens. Nadat je je hebt afgemeld verwijderen wij jouw gegevens na vier (4) weken.

3. Aanmaken klant account

Wanneer je een account aanmaakt bij ons dan verwerken wij deze gegevens van jou:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres
 • (mobiele )telefoonnummer
 • NAW gegevens

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

Bewaartermijn

Zolang jij een account hebt bewaren wij bovenstaande gegevens. Nadat jij je account hebt verwijderd, verwijderen wij jouw gegevens na vier (4) weken.

4. Aanmaken aanbieder account

Wanneer je een account aanmaakt bij ons dan verwerken wij deze gegevens van jou:

 • bedrijfsnaam (optioneel)
 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres
 • (mobiele )telefoonnummer
 • NAW gegevens

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

Bewaartermijn

Zolang jij een account hebt bewaren wij bovenstaande gegevens. Nadat jij je account hebt verwijderd, verwijderen wij jouw gegevens na vier (4) weken.

5. Afname van dienst

Wanneer je een dienst afneemt via oples.nl dan verwerken wij deze gegevens van jou:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres
 • (mobiele )telefoonnummer
 • NAW gegevens
 • Bankrekeningnummer

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

Bewaartermijn

Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor deze gegevens. Voor 7 jaar is gekozen, omdat de belastingdienst eenzelfde termijn hanteert voor het bewaren van gegevens voor bedrijven en instellingen.

Kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij wij toestemming hebben gekregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oples.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oples.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan een aanbieder als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Bijvoorbeeld je contactgegevens doorsturen naar diegene waarbij je een les hebt geboekt, zodat deze contact met je kan opnemen om afspraken te maken. Tevens om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Oples.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Oples.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@oples.nl

Rechten van betrokkenen

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken dan heb je mogelijk deze rechten:

 • recht op inzage
 • recht op correctie van jouw persoonsgegevens als deze niet juist zijn
 • recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens (tenzij er een wettelijke verplichting voor ons geldt om jouw gegevens te bewaren)
 • recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • recht op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou gekozen organisatie, te sturen. Dit recht is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die wij van jou verwerken met de grondslagen toestemming en uitvoering van de overeenkomst.

Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken.

Oples.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor het verlenen van diensten.

Je kunt een verzoek tot het uitoefenen van een van jouw rechten of het intrekken van jouw toestemming sturen naar info@oples.nl of per post aan:

Oples.nl
Industrieweg 2
8091 AZ Wezep

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs op te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Als we jou hebben geïdentificeerd vernietigen wij de kopie van jouw identiteitsbewijs direct. Instructie voor het maken van een veilige kopie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vragen, klachten, melden van een datalek

Heb je vragen/ opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oples.nl, of wil je een klacht indienen? Neem dan contact met ons op via info@oples.nl.

Heb je het vermoeden dat er een mogelijk sprake is van een datalek of een inbreuk op de beveiliging? Dan verzoeken wij je dit direct bij ons te melden via info@oples.nl. Vermeld in dat geval jouw naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Oples.nl wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aanpassingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 April 2020. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Bij grote wijzigingen informeren wij daarover via onze website. De meest recente versie van de privacyverklaring vindt je op www.oples.nl/privacy.